ارتباط با ماتصاویر مراسم بازنشستگی آقای گلی نیا
تصاویر مراسم بازنشستگی آقای گلی نیا...
تصاویر مراسم بازنشستگی آقای گلی نیا
تصاویر مراسم بازنشستگی آقای گلی نیا
تصاویر مراسم بازنشستگی آقای گلی نیا...
پیام شهردار گمیش تپه به  مناسبت فرا رسیدن محرم
مهندس صالح ایری با انتشار این...
پیام شهردار گمیش تپه به مناسبت فرا رسیدن محرم
پیام شهردار گمیش تپه به  مناسبت فرا رسیدن محرم
مهندس صالح ایری با انتشار این...


بخشنامه و قوانین شهرداری

ماده 110
ماده 110-نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر و یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می...
ماده 110
ماده 110
ماده 110-نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر و یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می...

شورا شهر

معرفی اعضا
اعضای شورای اسلامی شهر گمیش تپه در دوره چهارم نام: احمد نام خانوادگی : عاصمی سمت : رئیس تحصیلات : کارشناس...
معرفی اعضا
معرفی اعضا
اعضای شورای اسلامی شهر گمیش تپه در دوره چهارم نام: احمد نام خانوادگی : عاصمی سمت : رئیس تحصیلات : کارشناس...


C